A LIFE-GIVING BREATH DERIVED FROM THE B.K.S.IYENGAR METHOD  
ŻYCIODAJNE TCHNIENIE ZACZERPNIĘTE Z METODY B.K.S.IYENGARA
research project carried out as part of a sabbatical at the Academy of Fine Arts in Warsaw,
projekt badawczy realizowany w ramach urlopu naukowego w Akademii Sztuk Pięknych w WarszawieWydział Sztuki Mediów
2021/2022

Author/Autorka: dr hab. Magdalena Janus / meg janus
Pranayama – mentoring and consultations / Pranajama – mentoring i konsultacje: Konrad Kocot
Project under the patronage of the Iyengar Yoga Association in Poland / Projekt pod Patronatem Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce

 

The main aim of the project is to check how the transfer of subtle sensations between the body and visual media can occur with the help of the art of breathing, according to the B.K.S. Iyengar method. The result of the work will be an artistic exhibition, presenting a synthesis of conclusions and the essence of explorations.

By combining the two passions that guide me in life, yoga and the visual arts, I open a gateway. Taking a journey that has actually been inside me for a long time. I attempt to penetrate my inner self through a concrete, structured framework of the body. The B.K.S. Iyengar method enables me to get to know it better. My own practice, undertaken under guidance of a mentor, the texts of the Iyengar family and conducted interviews or conversations with other yogis are the source of initiation and a starting point for further exploration. Following the paths of pranayama, the art of breathing in yoga, I enter the area of the subtle body. Consistent, sensitive practice enables the sensitive application of developed techniques. Will I become an observer of discoveries reaching out to the base, primal, sought after, desired sensations that go far beyond the named? I look into the human being, observing it from the inside… the differences of sensations and the relationships affecting them, the sensory impressions, the flows in the systems, the pulse, the play of opposites. I focus on the breath. Breathe in, breathe out. The pauses in between. I make an attempt at stimulation. The life-giving breath. I verify the reactions that occur. The movement of the skin, the gentle tingling and warmth, the gusts. How to make the changes subtle? I check, I test, I assimilate… Exploration of emerging sensations leads to the transfer and reflection in media art. Not defining, not limiting, but expressing meaning between words… An appropriate form, a choice of technique and tools. Listening to feelings, listening to the body. Releasing gesture and imprints of activated areas. Collected textures of touched tissues, guessed colors, sounds of vibrations. A collection of reactions that shall reveal the wonder of organic meanings. Captured nature felt in recorded traces, created acts or artefacts. Making experiences visible through aesthetic means of artistic expression, it will seek to gain insight into and contemplate the layers of human existence. The exhibition will become a tribute to breath and a reflection on mankind, the construction, depth and grandeur of it. The exhibition is an opportunity to give thanks for the method and practice of B.K.S. Iyengar, for the goodness that flowed from it and has never let me down.

I conduct the process of scientific cognition on the basis of an analysis of the art of breathing, the emerging states resulting from practice, the medium and artistic techniques that give the possibility to externalize feelings, the relationship between the means used, the amount and intensity of their application. 

The essence of the research is the search for different ways to enable the transfer of feeling. The practice related to breath art and fine arts situates me in between these two worlds. I become part of the research process and therefore I set the experiential methodological perspective of this activity. The confirmation of my participation in the experience shall be in the products of artistic activities materialized in physical form. I assume that they will tell the story of pranayama, describe what the practitioner may encounter on the path of cognition and how it changes them. Finding mutual power between breath art and fine arts could be the added value of this project. The experimental form of work creates space for self-reflection with an emphasis on creative work and self-therapy. 


Głównym celem przedsięwzięcia jest sprawdzenie, w jaki sposób może zachodzić transfer subtelnych doznań, pomiędzy ciałem i mediami plastycznymi z pomocą sztuki oddychania, według metody B.K.S. Iyengara. Efektem pracy będzie wystawa artystyczna, prezentująca syntezę wniosków i esencję poszukiwań.

Łącząc dwie pasje, które prowadzą mnie w życiu, jogę i sztuki plastyczne otwieram bramę do odbycia podróży, która w rzeczywistości już dawno we mnie trwa.
Podejmuję próbę wniknięcia do wnętrza poprzez konkretne, usystematyzowane doświadczanie ciała. Poznanie umożliwia mi metoda B.K.S. Iyengara. Praktyka własna pod mentoringiem, teksty rodziny Iyengar oraz przeprowadzone wywiady czy odbyte rozmowy z joginami, stanowią źródło wtajemniczenia i są punktem wyjścia do dalszych poszukiwań. Podążając ścieżkami pranajamy, sztuki oddychania w jodze, wchodzę w obszar ciała subtelnego. Konsekwentna, wrażliwa praktyka umożliwia zastosowanie z wyczuciem opracowanych technik. Czy stanę się obserwatorem odkryć sięgających do odczuć bazowych, pierwotnych, poszukiwanych, upragnionych, które wykraczają daleko poza nazwane? Zaglądam do istoty ludzkiej, obserwuję ją od środka… różnice poczuć i zależności wpływające na nie, wrażenia zmysłów, przepływy w układach, puls, gry przeciwieństw. Skupiam się na oddechu. Wdech, wydech i przerwy pomiędzy nimi. Podejmuję próbę stymulacji. Życiodajne tchnienie. Weryfikuję zachodzące reakcje. Ruchy skóry, delikatne mrowienie i ciepło, podmuchy. Jak nadać wprowadzanym zmianom lekkość? Sprawdzam, testuję, przyswajam…  
Eksploracja pojawiających się doznań prowadzi do transferu i odbicia ich w sztuce mediów. Nie definiowania, nie ograniczania ale wyrażenia między słowami… Odpowiednia forma, dobór techniki i narzędzi. Słuchanie poczuć, słuchanie ciała. Uwolnienie gestu i odciśnięcia uruchomionych obszarów. Zebrane faktury dotykanych tkanek, odgadnięte kolory, dźwięki wibracji. Kolekcja reakcji ujawni w założeniu cudowność organicznych znaczeń. Ujęta natura poczuć w zapisanych śladach, wykreowanych aktach czy artefaktach. Uwidocznienie przeżyć za pośrednictwem estetycznych środków wyrazu i ekspresji artystycznej, będzie dążyć do uzyskania wglądu w warstwy ludzkiej egzystencji i ich kontemplacji. Ekspozycja stanie się hołdem dla oddechu i refleksją o człowieku, jego konstrukcji, głębi i wspaniałości. Jest też dla mnie okazją do wyrażenia podziękowania za metodę i praktykę B.K.S. Iyengara, za jej spływające dobro, które nigdy mnie nie zawiodło.

Proces poznania naukowego prowadzę na podstawie analizy sztuki oddechu, pojawiających się stanów wynikających z praktyki, medium i technik plastycznych dających możliwość uzewnętrznienia się poczuć, zależności pomiędzy używanymi środkami, ilości i intensywności ich aplikowania. 

Istotę badania stanowi poszukiwanie różnych sposobów, umożliwiających transfer poczuć. Praktyka związana ze sztuką oddechu i sztukami plastycznymi sytuuje mnie pomiędzy tymi aktywnościami. Staję się częścią procesu badawczego i dlatego wyznaczam doświadczalną perspektywę metodologiczną tego działania. Potwierdzeniem uczestnictwa w przeżyciu będą zmaterializowane w formie, wytwory artystycznych aktywności. Zakładam, że opowiedzą o pranajamie, o tym co na ścieżce poznania może spotkać praktykującego i jak to go zmienia. Dużą wartością tego projektu może stać się odnalezienie wzajemnego zasilania pomiędzy sztuką oddechu i sztukami plastycznymi. Doświadczalna forma pracy tworzy przestrzeń dla autorefleksji ze wskazaniem na pracę twórczą i autoterapii.